Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - statut
Rozdział: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Rozdział 4

Organy Izby

Paragraf 16
Organami Izby są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby,
 2. Rada Izby,
 3. Zarząd Izby.

Paragraf 17
 1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne reprezentujące podmioty członkowskie Izby, bądź inne osoby fizyczne wybrane do nich przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Osoba fizyczna, będąca reprezentantem osoby prawnej – Członka Izby, traci prawo do wchodzenia w skład organów Izby w razie:
 3. popełnienia przestępstwa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 4. popełnienia czynów określonych w paragrafie 15 ust. 1 lit. "a" i "b" statutu
 5. utraty bądź odwołania mandatu do reprezentowania osoby prawnej – członka Izby
 6. rezygnacji z pełnienia funkcji w organach Izby,
 7. W razie utraty prawa do wchodzenia w skład organów Izby, Osoba prawna – członek Izby, reprezentowana dotychczas przez taką osobę deleguje na jej miejsce inną osobę, zaakceptowaną przez Radę Izby, która do najbliższego Walnego Zgromadzenia wchodzi w skład organu Izby. Osoba delegowana do wchodzenia w skład organu nabywa wszelkie prawa i obowiązki członka takiego organu, w tym prawo głosu.
 8. W razie utraty członkostwa w trybie paragrafu 14 lub paragrafu 15 osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub będąca podmiotem gospodarczym, wchodząca w skład organu Izby, traci prawo do wchodzenia w skład organu, jej mandat z tą chwilą wygasa.
 9. Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Zarząd jest obowiązany włączyć ten punkt do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 10. Jeżeli skład organów Izby, uszczuplony zostanie w takim zakresie, iż uniemożliwia to prawidłowe jego funkcjonowanie, Zarząd Izby, a jeżeli nie jest to możliwe Prezes Rady Izby zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie, w celu dostosowania składu organów.
 11. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W razie przekroczenia stosuje się odpowiednio pkt. 5.


Walne Zgromadzenie
Paragraf 18
 1. Kadencja organów Izby trwa 3 lata.
 2. Uchwały w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu jawnym, poza wyborem Członków Zarządu i Członków Rady Izby, gdzie uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może postanowić, iż głosowanie tajne będzie uchylone.
 3. W głosowaniu tajnym następuje również odwołanie członków władz.
 4. Mandaty Członków Zarządu i Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję oraz w innych przypadkach wskazanych w Statucie.

Paragraf 19
Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.
 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby i odbywa się corocznie, najpóźniej w m-cu czerwcu.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Izby zawiadamia członków Izby co najmniej na 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie w siedzibie Zarządu Izby mają być wyłożone do wglądu materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie.
 3. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi Izby najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 4. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust. 3 Zarząd zawiadamia Członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 20
 1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może zwołać Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Izby lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków Izby.
  Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na wniosek Rady lub Członków Izby, powinno się odbyć w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku przez Zarząd.
 2. Rada Izby ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd Izby w czasie określonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd Izby nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
 3. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w paragrafie 19 - z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków władz Izby lub też zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Ustalenia paragrafu 19 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu sprawy z porządku obrad zwykłą większością głosów.
Paragraf 201
 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
 2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:
  1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
  2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
 3. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie objętym niniejszym paragrafem może nastąpić uchwałą członków bez odbycia zgromadzenia, jeżeli członkowie reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na nową treść tego regulaminu.

Paragraf 21
 1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Zarząd, w tym Prezes Zarządu Izby z głosem doradczym.
 3. Każdy Członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
 4. W przypadku zmian organizacyjnych polegających na połączeniu się dwu lub więcej Członków Izby w nowy podmiot gospodarczy, podmiot ten, z chwilą przekształcenia, dysponuje ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu odpowiadającą sumie głosów przed połączeniem.

Paragraf 22
 1. Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim minimum 50% członków Izby.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Walne Zgromadzenie może odbyć się w II-gim terminie ustalonym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Izby. Walne Zgromadzenie w II terminie może się odbyć tego samego dnia na który zostało zwołane w I terminie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych przedstawicieli Członków Izby. Dotyczy to również sytuacji, gdy Statut przewiduje podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością głosów.

Paragraf 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie,
 2. uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. zatwierdzenie regulaminów Rady Izby i Zarządu Izby,
 4. wybór i odwołanie członków Rady Izby i Zarządu Izby,
 5. wytyczania kierunków oraz uchwalenie programów działania Izby,
 6. zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Izba może zaciągnąć,
 7. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby oraz zatwierdzanie bilansów rachunkowych,
 8. udzielanie absolutorium Radzie Izby i Zarządowi Izby,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w Krajowej Izbie Gospodarczej,
 10. zbycie wyodrębnionych jednostek gospodarczych,
 11. zbycie nieruchomości,
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości i zasad uiszczania wpisowego,
 13. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Izby i Zarządu,
 14. rozpatrywanie odwołań członków Izby od decyzji o wykluczeniu,
 15. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.


Rada Izby
Paragraf 24
 1. Rada Izby składa się z 5 do 9 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa ilość członków Rady Izby w danej kadencji.
 2. Rada Izby wybiera ze swego składu Prezesa i WicePrezesa oraz Sekretarza.
 3. Przedstawiciel Rady Izby może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Izby z głosem doradczym.
 4. Rada Izby może delegować jednego ze swoich członków do pełnienia obowiązków członka Zarządu Izby w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, zawieszenie go w prawach członka Zarządu lub gdy z innych przyczyn czasowo nie może on pełnić swojej funkcji, do czasu uzupełnienia składu Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

Paragraf 25
Do kompetencji Rady Izby oprócz innych spraw wymienionych w Statucie i Regulaminach należy:
 1. Ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby.
 2. Przeprowadzanie kwartalnych i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby.
 3. Opiniowanie budżetu Izby.
 4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby.
 5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Izby.
 6. Wyrażenie zgody na:
  1. nabycie nieruchomości;
  2. utworzenie, nabycie, wydzierżawienie jednostek gospodarczych oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania;
  3. wnioskowanie o zmianę budżetu Izby.
 7. Zawieszenie w prawach członków Zarządu Izby.
 8. Zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Izby.

Paragraf 26
Rada Izby działa w oparciu o regulamin, zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Zarząd
Paragraf 27
 1. Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu HIPH
 3. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych statutem dla innych organów.

Paragraf 28
 1. Zarząd Izby składa się z jednej do trzech osób. Walne Zgromadzenie określa ilość członków Zarządu w danej kadencji.
 2. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

Paragraf 29
 1. Oświadczenie woli za Izbę składa Prezes Zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes Zarządu i jeden z wiceprezesów Zarządu
 2. Bieżącą działalnością Izby kieruje Prezes Zarządu.
 3. Zarząd zawiera umowy o pracę i ustala wynagrodzenia pracowników Izby.

Paragraf 30
 1. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Izby lub w wyniku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu.
 2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo złożenia wniosku o odwołanie pozostałych członków Zarządu po zasięgnięciu w tym zakresie opinii Rady Izby.
 3. Członek Zarządu nie może pozostawać w innym stosunku zatrudnienia bez zgody Rady Izby.

Paragraf 31
 1. W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźnie lub na stałe komisje problemowe, będące organami pomocniczymi Rady przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.
 2. Tryb i zasady powoływania komisji, o których mowa w ust. 1 określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

<<  1 2 3 4 5 6 >>


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.